مطلب زیبا


هیچگاه
کارهای کوچکی که ،
برای دیگران انجام میدهیدرا
متوقف نکنید….
گاهی، آن کارهای کوچک
بزرگترین بخش قلب❤️ آنها را
اشغال می کند…

 
مطلب زیبا

مطلب زیبا

photo_2016_09_24_15_14_33.jpg

امروز از هيچ چيزي خسته و نااميد نشويداگر فرصتها پشت درخانه شما نمي آينددر ديگري بسازيد   مطلب زیبا

مطلب زیبا

photo_2016_09_19_14_43_55.jpg

” زندگی “سازِ دل است…تو نوازنده‌ٔ این سازی و بس …تو اگر شاد زنی شاد شوی …گرچه باشیچو قناری به قفس !!…ساز زندگیتون همیشه کوک مطلب زیبا